fbpx

zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA STUDIA

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady rekrutacji na rok 2023/2024

1. W ramach Programu Erasmus+ student Wyższej Szkoły Lingwistycznej (WSL) może wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskiej posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, z którą uczelnia podpisała stosowną umowę, w ramach uzgodnionych w tej umowie miejsc, dziedzin studiów i poziomów zaawansowania studentów (wykaz umów bilateralnych w załączniku nr 1).

2. Celem wyjazdu studenta w ramach Erasmusa jest zrealizowanie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej.

3. Student wyjeżdża do partnerskiej uczelni zagranicznej na określony czas i tam realizuje program studiów, nie przestając być studentem WSL i nie tracąc praw studenta w Polsce.

4. Uczelnia przyjmująca nie pobiera od studenta przyjeżdżającego opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.). Student płaci czesne w WSL według zasad określonych w regulaminie odpłatności.

5. Studia w ramach Erasmusa nie mogą być krótsze niż 3 miesiące (studia trymestralne) i dłuższe niż 12 miesięcy.

6. Studentowi można przyznać prawo do wyjazdu w ramach Programu Erasmus + na nie dłużej niż 12 miesięcy w ciągu jednego cyklu studiów.

7. Formularze aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej www.wsl.edu.pl oraz w Dziale Współpracy z Zagranicą WSL.

8. Student kwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

a) być oficjalnie zarejestrowany na studiach pierwszego lub drugiego stopnia w WSL,

b) w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia albo studentem studiów drugiego stopnia;

9. Wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ na ostatnim semestrze studiów nie jest możliwy.

10. O zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zagraniczny w ramach Programu Erasmus+ decyduje suma punktów uzyskanych w następujący sposób:

– średnia ocen z semestru zimowego roku akademickiego poprzedzającego wyjazd zagraniczny pomnożona przez 2 – maks. 10 punktów,

– opinia opiekuna grupy – od 0 do 4 punktów,

– znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej – maks. 5 punktów:

a. jeśli studia w uczelni przyjmującej odbywają się w języku zgodnym z językiem specjalności kandydata na wyjazd,  studenci kierunku Filologia otrzymują 5 punktów,

b. studenci kierunku Pedagogika zdają pisemny egzamin z języka obcego, który jest językiem wykładowym uczelni przyjmującej. Za wynik egzaminu otrzymać można od 0 do 5 punktów;

c. osoby posiadające certyfikaty na poziomie B2, potwierdzające znajomość języka obcego, w którym odbywają się studia w uczelni przyjmującej, otrzymują 5 punktów (wykaz certyfikatów uznawanych w procesie rekrutacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

11. Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmusa odbywa się raz w roku. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc/stypendiów WSL może ogłosić drugi termin rekrutacji. Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest ogłaszany na tablicach informacyjnych Działu Współpracy z Zagranicą oraz na stronie internetowej uczelni www.wsl.edu.pl.

12. Selekcję kandydatów przeprowadza Uczelniana Komisja Stypendialna ds. Erasmusa (skład Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu), sporządzając listę studentów wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd.

13. Lista osób zakwalifikowanych ogłoszona zostanie w na stronie www.wsl.edu.pl. do:

Maj 2024 – na semestr zimowy 2023/2024

14. Wyłonieni kandydaci na wyjazd, w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji, składają w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

– aplikacja zgłoszeniowa (Application Form – druk wewnętrzny uczelni przyjmującej),

– porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement),

– formularz zgłoszeniowy na zakwaterowanie (druk wewnętrzny uczelni przyjmującej, jeśli dotyczy),

– formularz danych bankowych (konto walutowe w Euro).

15. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Programie jest zatwierdzenie kandydatury studenta przez uczelnię przyjmującą, która dokonuje ostatecznej akceptacji dokumentów przesłanych przez Dział Współpracy z Zagranicą WSL.

16. Student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje grant (stypendium) przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Informacja o wysokości tego grantu ogłaszana jest przez WSL w dokumencie „Zasady podziału, przyznawania i wypłaty grantu Erasmus studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracyjnym” na rok akademicki 2023/2024. Dokument dostępny jest na stronie internetowej www.wsl.edu.pl.

17. WSL zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Polsce (wyjazd nie wydłuża czasu trwania studiów), pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem w dokumencie „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement), programu studiów i uzyskania minimum 30 punktów ECTS na semestr.

18. Student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni macierzystej dokument potwierdzający uzyskane wyniki w uczelni zagranicznej – „Wykaz zaliczeń” (Transcript of Records).

19. W przypadku, gdy student nie uzyska wszystkich zaliczeń wymaganych w 'porozumieniu o programie zajęć’ i co za tym idzie nie uzyska minimum 30 punktów ECTS( na semestr) na uczelni przyjmującej, student ma możliwość zaliczenia danego przedmiotu(lub jego odpowiednika na WSL) po powrocie na WSL. W takiej sytuacji konieczne jest napisanie odpowiedniego podania do Dziekana WSL.

20. Student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety stypendysty niezwłocznie po powrocie ze stypendium zagranicznego oraz do wypełnienia testów językowych OLS.

mgr inż. Jarosław Kopera

Rektor Uczelni

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus

Załączniki:

1. Wykaz umów bilateralnych na rok akademicki 2023/2024

2. Wykaz certyfikatów uznawanych w procesie rekrutacji na stypendium Erasmus

3. Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Erasmusa

Załącznik nr 1

Lp.

Kod Erasmusa uczelni partnerskiej

Nazwa uczelni partnerskiej

Data wygaśnięcia umowy dwustronnej

Wyjazdy STUDENTÓW
na STUDIA – liczba wyjazdów zaplanowanych
w umowie

A

B

C

D

E

1

B GEEL07

Thomas More Kempen

2027

2

2

E CADIZ01

Universidad de Cadiz

2027

3

3

E HUELVA01

Universidad de Huelva

2027

2

4

E TARRAGO01

Universidad Rovira i Virgili

2027

4

5

TR ELAZIG01

Firat University

2027

2

6

P PORTO05

Instituto Politécnico do Porto

2027

4

7

TR ANKARA03

Hacettepe University

2027

2

8

TR ANKARA06

Baskent University

2027

2

9

CZ PLZEN01

University of West Bohemia

2027

2

10

D CHEMNIT01

Technische Universität Chemnitz

2027

4

11

I COSENZA01

Universita della Calabria

2027

2

12

LV DAUGAVP0

Daugavpils Universitāt

2027

3

13

E BARCELO02

Universitat Autonoma de Barcelona

2027

3

14

CZ USTINAD01

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem

2027

3

     

Suma

41

Załącznik nr 2

Wykaz certyfikatów uznawanych w procesie rekrutacji na stypendium Erasmus
1. First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate 2 (BEC2), Business English Certificate 3 (BEC3), Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT) – certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate;
2. International English Language Testing System IELTS – powyżej 6 pkt – zaświadczenia wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate, the British Council i Education Australia;
3. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 500 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 173 pkt) i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE – wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA;
4. English for Speakers of Other Languages (ESOL) od poziomu First Class Pass at Intermediate Level – wydawane przez Pitman Qualifications Institute;
5. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4 – certyfikaty wydawane przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;
6. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) – Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE) – certyfikat wydawany przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;
7. Certificate in English (B1), Certificate in English for Business Purposes (B1), Certificate in English for the Hotel and Catering Industry (B1), Certificate in English Stage 3 (B2), Certificate in English for Business Purposes (B2), Certificate in English for Technical Purposes (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);
8. DiplĂ´me d’Etudes de Langue Française (DELF), DiplĂ´me Approfondi de Langue Française (DALF) – wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF);
9. Certificat d’acces au DALF wydawany przez Instytut Francuski;
10. DiplĂ´me de français des affaires (DFA 2) – dyplom wydawany przez Paryską Izbę Handlową i Przemysłową, egzamin organizowany przez Instytut Francuski;
11. DiplĂ´me de Langue Française (DL), DiplĂ´me Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS), DiplĂ´me des Hautes Etudes Françaises (DHEF) – wydawane przez Alliance Française;
12. Certificat de Français (B1), Certificat de Français a usage professionnel (B1), Certificat Supérieur de Français (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);
13. Zertifikat Deutsch (ZD), Die Zentrale MittelstufenprĂźfung (ZMP), Die Zentrale OberstufenprĂźfung (ZOP), Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS) – egzaminy organizowane przez Goethe Institut;
14. PrĂźfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) – egzaminy organizowane przez Goethe Institut, Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Instytut Carla Duisberga;
15. Österreichisches Sprachdiplom fĂźr Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) – od poziomu Mittelstufe, Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) – egzaminy organizowane przez Instytut Austriacki;
16. Zertifikat Deutsch (B1), Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch fĂźr den Beruf (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);
17. Deutsches Sprachdiplom (DSD I), Deutsches Sprachdiplom (DSD II) – egzaminy organizowane przez Kultusministerkonferenz;
18. Diploma Basico de Espanol, Diploma Superior de Espanol – wydawany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii;
19. Certificado de Espanol (B1), Certificado de Espanol para Relaciones Profesionales (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);
20. Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera (CILS) – od poziomu 3, Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) – od poziomu 3 – wydawane przez uniwersytety dla cudzoziemców w Sienie, Perugii i Rzymie;
21. Certificato d’Italiano (B1), Certificato Superiore d’Italiano (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);
22. Pyccęčé ßçűę. ÄeĂŤoâoe OĂĄĹŻeíče (Áčçíec č Ęoěěepöč˙) – od poziomu Cpeäíčé ÓpoâeĂ­Ăź – wydawany przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina;
23. EâpoĂŤeécęče CepňčôčęaňŹ ďo ˙çűęaě, Cepňčôčęaň ďo pyccęoěy ˙çűęy (B1) – egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);
24. Certificaat Nederlands (B1) – egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);
25. Certificado de Portugues (B1) – egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH).”;

Załącznik nr 3

Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Erasmusa

Erasmus+

  1. Rektor Uczelni
  2. Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą
  3. Przedstawiciel Działu Spraw Studenckich
  4. Przedstawiciel Wydziałowy
Skip to content