fbpx

zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA praktyki

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+

Zasady rekrutacji na rok 2023/2024

1. Na wyjazd na praktykę mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

·         są zarejestrowani na studiach pierwszego lub drugiego stopnia- stacjonarnych i niestacjonarnych,

·         są obywatelami państwa uprawnionego do udziału w Programie lub posiadają prawo stałego pobytu na terenie Polski lub status uchodźcy,

·         w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów,

·         nie przekroczyli jeszcze dozwolonego czasu pobytu na stypendium w ramach programu Erasmus+ (12 miesięcy w ciągu jednego cyklu studiów)

2. Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w programie studiów.

3. W trakcie kwalifikacji i w czasie odbywania praktyki student nie może mieć warunkowego zaliczenia semestru. Ponadto student w trakcie odbywania praktyki nie może przebywać na urlopie dziekańskim i musi posiadać status studenta WSL.

4. Praktyka w ramach programu Erasmus nie może być krótsza niż 2 miesiące i dłuższa niż 12 miesięcy.

5. Zakwalifikowaniu studenta na praktykę w ramach Programu Erasmus decyduje suma punktów uzyskanych w następujący sposób:

·         średnia ocen z semestru zimowego roku akademickiego poprzedzającego wyjazd zagraniczny pomnożona przez 2 – maks. 10 punktów,

·         opinia opiekuna grupy – od 0 do 4 punktów,

·         życiorys przedstawiający działalność studenta na polu organizacyjnym i/lub naukowym,

·         list motywacyjny – uzasadniający dlaczego student ma być osobą wybraną na praktykę,

·         znajomość języka obcego w instytucji przyjmującej – maks. 5 punktów:

           a. jeśli praktyka w uczelni przyjmującej odbywają się w języku zgodnym z językiem specjalności kandydata na wyjazd, studenci kierunku Filologia otrzymują 5 punktów;
           b. studenci kierunku Pedagogika zdają pisemny egzamin z języka obcego, który jest językiem wykładowym uczelni przyjmującej. Za wynik egzaminu otrzymać można od 0 do 5 punktów;
           c. osoby posiadające certyfikaty na poziomie B2, potwierdzające znajomość języka obcego, w którym odbywają się studia w uczelni przyjmującej, otrzymują 5 punktów (wykaz certyfikatów uznawanych w procesie rekrutacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

6. Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmusa odbywa się raz w roku. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc/stypendiów WSL może ogłosić drugi termin rekrutacji. Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest ogłaszany na tablicach informacyjnych Działu Współpracy z Zagranicą oraz na stronie internetowej uczelni www.wsl.edu.pl.

7. Selekcję kandydatów przeprowadza Uczelniana Komisja Stypendialna ds. Erasmusa (skład Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu), sporządzając listę studentów wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd.

8. Lista osób zakwalifikowanych ogłoszona zostanie na stronie www.wsl.edu.pl.

9. Wyłonieni kandydaci na wyjazd, w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji, składają w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

·         aplikacja zgłoszeniowa (Application Form – druk wewnętrzny uczelni przyjmującej),

·         porozumienie o programie praktyk (Training Agreement),

·         umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (Placement contract)

·         formularz danych bankowych (konto walutowe w Euro).

10. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Programie jest zatwierdzenie kandydatury studenta przez instytucję przyjmującą, która dokonuje ostatecznej akceptacji dokumentów przesłanych przez Dział Współpracy z Zagranicą WSL.

11. Student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje grant (stypendium) przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Informacja o wysokości tego grantu ogłaszana jest przez WSL w dokumencie „Zasady podziału, przyznawania i wypłaty grantu Erasmus studentom, nauczycielom akademickimi i pracownikom administracyjnym” na rok akademicki 2013/2024. Dokument dostępny jest na stronie internetowej www.wsl.edu.pl.

12. WSL zobowiązuje się do uznania okresu praktyki odbytej w uczelni partnerskiej pod warunkiem zrealizowania przez studenta programu uzgodnionego przed wyjazdem w dokumencie „Porozumienie o programie praktyk” (Training Agreement).

13. Student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety niezwłocznie po powrocie ze stypendium zagranicznego, oraz do wypełnienia testów językowych OLS

mgr inż. Jarosław Kopera Uczelni

Rektor Uczelni

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus

Załączniki:

1. Wykaz certyfikatów uznawanych w procesie rekrutacji na stypendium Erasmus

2. Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Erasmusa

Załącznik nr 1

Wykaz certyfikatów uznawanych w procesie rekrutacji na stypendium Erasmus

1. First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate 2 (BEC2), Business English Certificate 3 (BEC3), Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT) – certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate;

2. International English Language Testing System IELTS – powyżej 6 pkt – zaświadczenia wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate, the British Council i Education Australia;

3. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 500 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 173 pkt) i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE – wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA;

4. English for Speakers of Other Languages (ESOL) od poziomu First Class Pass at Intermediate Level – wydawane przez Pitman Qualifications Institute;

5. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4 – certyfikaty wydawane przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;

6. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) – Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE) – certyfikat wydawany przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;

7. Certificate in English (B1), Certificate in English for Business Purposes (B1), Certificate in English for the Hotel and Catering Industry (B1), Certificate in English Stage 3 (B2), Certificate in English for Business Purposes (B2), Certificate in English for Technical Purposes (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

8. Diplôme d’Etudes de Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) – wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF);

9. Certificat d’acces au DALF wydawany przez Instytut Francuski;

10. Diplôme de français des affaires (DFA 2) – dyplom wydawany przez Paryską Izbę Handlową i Przemysłową, egzamin organizowany przez Instytut Francuski;

11. Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS), Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF) – wydawane przez Alliance Française;

12. Certificat de Français (B1), Certificat de Français a usage professionn
el (B1), Certificat Supérieur de Français (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

13. Zertifikat Deutsch (ZD), Die Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS) – egzaminy organizowane przez Goethe Institut;

14. Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) – egzaminy organizowane przez Goethe Institut, Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Instytut Carla Duisberga;

15. Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) – od poziomu Mittelstufe, Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) – egzaminy organizowane przez Instytut Austriacki;

16. Zertifikat Deutsch (B1), Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

17. Deutsches Sprachdiplom (DSD I), Deutsches Sprachdiplom (DSD II) – egzaminy organizowane przez Kultusministerkonferenz;

18. Diploma Basico de Espanol, Diploma Superior de Espanol – wydawany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii;

19. Certificado de Espanol (B1), Certificado de Espanol para Relaciones Profesionales (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

20. Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera (CILS) – od poziomu 3, Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) – od poziomu 3 – wydawane przez uniwersytety dla cudzoziemców w Sienie, Perugii i Rzymie;

21. Certificato d’Italiano (B1), Certificato Superiore d’Italiano (B2) – egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

22. Pyccęčé ßçűę. Äeëoâoe Oáůeíče (Áčçíec č Ęoěěepöč˙) – od poziomu Cpeäíčé Ópoâeíü – wydawany przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina;

23. Eâpoëeécęče Cepňčôčęaňű ďo ˙çűęaě, Cepňčôčęaň ďo pyccęoěy ˙çűęy (B1) – egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

24. Certificaat Nederlands (B1) – egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

25. Certificado de Portugues (B1) – egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH).”;

Załącznik nr 2

Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Erasmusa

Erasmus+

  1. Rektor Uczelni
  2. Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą
  3. Przedstawiciel Działu Spraw Studenckich
  4. Przedstawiciel Wydziałowy
Skip to content