fbpx

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Biblioteka Wyższej Szkoły Lingwistycznej, zwana dalej Biblioteką, jest jednostką organizacyjną Uczelni o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych.

§2.

Biblioteka prowadzi działalność zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.) oraz Statutem Uczelni.

§3.

Na mocy Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539) Biblioteka Wyższej Szkoły Lingwistycznej jest biblioteką naukową.

§4.

Pracą Biblioteki kieruje Dyrektor, nad którym nadzór sprawuje Rektor Uczelni.

§5.

Z Biblioteki mogą korzystać pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Lingwistycznej – z Czytelni i Wypożyczalni, inne osoby z czytelni za zgodą kierownika Biblioteki oraz biblioteki, dla potrzeb swoich użytkowników, drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

ROZDZIAŁ 2
ZADANIA BIBLIOTEKI

§6.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
– gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
– opracowanie zbiorów bibliotecznych,
– udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
– prowadzenie działalności informacyjnej,
– prowadzenie działalności bibliograficzno-dokumentacyjnej,
– prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnej z potrzebami Uczelni,
– prowadzenie działalności naukowej oraz współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji.

§7.

Biblioteka gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami procesu naukowo-dydaktycznego Uczelni.

ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA BIBLIOTEKI

§8.

W ramach Biblioteki działają:

1. Czytelnia
2. Wypożyczalnia.

ROZDZIAŁ 4
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§9.

Korzystanie z usług Biblioteki:
1. W Bibliotece należy zachować ciszę, panuje zakaz spożywania posiłków, używania telefonów, słuchania muzyki.
2. Korzystanie z Czytelni następuje po zgłoszeniu się do bibliotekarza, okazaniu dokumentu tożsamości, legitymacji studenckiej lub indeksu i dokonaniu wpisu do księgi odwiedzin.
3. Wypożyczanie zbiorów wymaga rejestracji Czytelnika i okazania ważnej legitymacji studenckiej.

§10.

1. Zapisanie do Biblioteki następuje na podstawie okazania: przez studentów – ważnej legitymacji lub indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki, przez pracowników Uczelni – na podstawie dowodu osobistego.
2. Osoba zapisująca się do Biblioteki powinna wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu Biblioteki.
3. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie nazwiska, adresu lub innych danych rejestrowanych podczas zapisu.
4. Rażące naruszenie Regulaminu daje podstawę pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki.

§11.

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych
1. Książki można wypożyczać tylko osobiście po uprzednim przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej.
2. Maksymalna liczba wypożyczonych jednostek bibliotecznych (tj. woluminów, zeszytów, kaset itp.) wynosi: 10 – dla studentów i – dla pracowników Uczelni 30.
3. Materiały biblioteczne wypożycza się:
– książki, kasety, płyty – na okres 14 dni,
– czasopisma i gazety – nie wypożycza się (udostępniany jest na miejscu w Czytelni), – księgozbiór podręczny – nie wypożycza się (udostępniany jest na miejscu w Czytelni).
4. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy od określonego w §11 ust. 3 termin zwrotu materiałów, jeżeli są one bardzo poszukiwane przez innych Czytelników.
5. Na prośbę Czytelnika, zgłoszoną przed upływem terminu zwrotu (przekazaną osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną), możliwa jest prolongata terminu zwrotu materiałów, jeżeli nie występuje na nią zapotrzebowanie ze strony innych Czytelników.
6. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, Czytelnikowi nalicza się karę za każdy dzień zwłoki. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki i jest liczona osobno za każdy przetrzymany egzemplarz.
7. Czytelnicy nie przestrzegający terminu zwrotu wypożyczonych materiałów nie mogą korzystać z usług Biblioteki do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań.
8. Materiały biblioteczne nie muszą być zwracane przez Czytelników osobiście.
9. Studenci kończący naukę oraz pracownicy rozwiązujący stosunek pracy z Uczelnią zobowiązani są do uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki (zwrócenia pożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia kar itp.), potwierdzonego wpisem do karty obiegowej.

§12.

Odpowiedzialność Czytelników
1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za pożyczone materiały biblioteczne. Powinien zwrócić je w stanie, w jakim zostały pożyczone. Ponosi również materialną odpowiedzialność za zbiory zarejestrowane na jego koncie bibliotecznym, pomimo braku wypełnienia przez niego tradycyjnych pisemnych rewersów bibliotecznych.
2. Czytelnik jest zobowiązany do pokrycia strat związanych ze zniszczeniem zbiorów Biblioteki lub ich przetrzymaniem.
3. Czytelnik może dokonać wpłaty finansowej za powstałe straty, odkupić zniszczone zbiory lub inne wskazane przez bibliotekarza. O ostatecznej formie pokrycia strat przez Czytelnika decyduje bibliotekarz.


ROZDZIAŁ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13.

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§14.

Rozstrzygnięcie spraw spornych, z zakresu działania Biblioteki, lub nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki

§15.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

Skip to content