fbpx

Biblioteka - E-źródła

AMUR Adam Mickiewicz University Repository – cyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych powstałych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Biblioteka Cyfrowa ORE – biblioteka Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia książki, publikacje, artykuły dotyczące edukacji i oświaty.
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej UW – udostępnia publikacje pracowników Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny.
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych ze zbiorów biblioteki; inicjatywa podjęta przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu.
Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie – udostępnia w formie elektronicznej zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Biblioteka Cyfrowa ZCDN – projekt prowadzony przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
CEON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki udostępniające różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona) – prezentuje zbiory narodowe zgromadzone w BN: najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy.
Informacja w świecie cyfrowym – serwis Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; ok. 900 linków do pełnotekstowych prac naukowych z różnych dziedzin – artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, książek.
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – materiały dotyczące szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych, m.in: monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne, multimedia; projekt realizowany przez Bibliotekę Główną Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – udostępnia wybrane zdigitalizowane zbiory bibliotek Instytutów Naukowych, w tym pozycje zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz publikacje wydane przez Instytuty.
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – zawiera zdigitalizowane materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentacje badań oraz piśmiennicze dziedzictwo kulturowe wyselekcjonowane ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.
Arton – Polska Literatura Humanistyczna

Electronic Text Collections in Western European Literature – teksty literacki z krajów Europy Zachodniej ( poza językiem angielskim).
Google Book Search – wirtualna biblioteka serwisu Google.
IntraText – międzynarodowy projekt służący zbieraniu tekstów o tematyce religijnej, filozoficznej i naukowej, publikowanych w 30 językach (także w j. polskim).
Open Archives Forum – spis darmowych repozytoriów, dokumentów, raportów publikowanych i niepublikowanych, prac doktorskich różnych uczelni.
OpenDOAR – portal akademickich repozytoriów naukowych Open Access. Rejestruje repozytoria naukowe i biblioteki cyfrowe poszczególnych krajów świata.
The European Library – dostęp do połączonych zasobów 43 europejskich bibliotek narodowych; bogate wirtualne zbiory dotyczące wszystkich dziedzin wiedzy; projekt Unii Europejskiej.
Treasures from Europe’s National Libraries – skarby europejskich bibliotek narodowych.
UNESCO/IFLA Directory of Digitized Collections – katalog cyfrowych kolekcji – zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, materiałów audiowizualnych – stworzony wspólnie przez IFLA i UNESCO.
World Digital Library – projekt, którego celem jest stworzenie międzynarodowej biblioteki cyfrowej, udostępniającej swoje zbiory za darmo w internecie. Zgromadzone mają być zdigitalizowane manuskrypty, mapy, trudno dostępne książki, nagrania czy fotografie z całego świata. Projekt wspierają m in. UNESCO, Biblioteka Kongresu, IFLA.
World Public Library – największe w Internecie konsorcjum udostępniające książki elektroniczne, filmy, muzykę i fotografie. W dostępie publicznym dostęp do 27 tys. książek, pozostałe publikacje dostępne po opłaceniu rocznego abonamentu. Zawiera również słowniki, encyklopedie, informatory, podręczniki gramatyki i wiele innych wydawnictw informacyjnych. 

Alexandria Digital Library Project – projekt biblioteki cyfrowej łączący instytucje, ich zasoby i bazy danych w jedną całość. Jeden z projektów inicjatywy bibliotek cyfrowych sponsorowanych przez National Science Foundation / Univ. of California Santa Barbara.
American Memory – projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych: drukowanych, dźwiękowych, wideo.
National Digital Library Program Library of Congress – program Biblioteki Kongresu USA; cyfrowa reprodukcja źródeł historycznych Stanów Zjednoczonych – muzyki grup etnicznych, nagrań dźwiękowych, map, filmów, fotografii.
PANDORA – Preserving and Accessing Networked DOcumentary Resources of Australia – strona prowadzona przez Australijską Bibliotekę Narodową; kolekcja książek, dokumentów i zarchiwizowanych czasopism z wielu dziedzin.
The British Library Collections – bogata kolekcja zdigitalizowanych zasobów Brytyjskiej Biblioteki Narodowej; rękopisy, mapy, nuty, zbiory filatelistyczne, muzyczne (dźwiękowe), skarby BL, m.in.: „Magna Carta”, „Gutenberg Bible”, zdigitalizowane kolekcje narodowe w zbiorach BL – Europy, Ameryki, Azji i Pacyfiku.
DigiZeitschriften Portal niemieckich zdigitalizowanych czasopism naukowych, w tym 75 tytułów archiwalnych z XIX i XX wieku w wolnym dostępie (Open Access). Są to głównie tytuły z zakresu matematyki (30 tytułów), bibliotekoznawstwa, prawa, historii, filologii.
Elektronische Zeitschriftenbibliothek Baza danych zawierająca informacje o czasopismach elektronicznych na całym świecie. Informacje można wyszukiwać po tytule, po dziedzinie lub przeglądać alfabetycznie. Przy każdym opisie znajduje się odpowiednia ikona, przypominająca sygnalizację świetlną, która informuje o trybie dostępu (zielona – wolny dostęp, pomarańczowa – otwarty dostęp do części tekstów, czerwona – dostęp po wykupieniu subskrypcji).

Akademicka platforma czasopism
Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo
Edukacja Dorosłych
Edukacja Humanistyczna
Edukacja Muzyczna
Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Edukacja – Technika – Informatyka
e-mentor
Forum Logopedyczne
Gdyński Kwartalnik Oświatowy
General and Professional Education
Języki Obce w Szkole
Lubelski Rocznik Pedagogiczny
PAN – Czytelnia czasopism udostępnia czasopisma wydawane lub współwydawane przez Komitety i oddziały PAN, a także przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. Czasopisma wg dziedziny nauki: Nauki humanistyczne i społeczne; biologiczne i rolnicze; nauki o ziemi; nauki techniczne; nauki medyczne
Poznańskie Forum Kognitywistyczne teksty pokonferencyjne
Przyjaciel Dziecka
Pedagogika Rodziny
Problemy Wczesnej Edukacji
ProLog recenzowane, internetowe czasopismo humanistyczne o częstotliwości półrocznika wydawane przez Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pismo poświęcone jest wszystkim dziedzinom szeroko rozumianej humanistyki (literaturze, antropologii, folklorowi, etnologii, filozofii, teorii kultury, nowym mediom itp.) postrzeganym przede wszystkim przez pryzmat inter- i transdyscyplinarności.
Res Rhetorica recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej. 
Rocznik Andragogiczny
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
Studia Edukacyjne
Wirtualna Edukacja czasopismo elektroniczne, publikowane w Internecie co dwa miesiące od dnia 25 X 2000 r., które zajmuje się popularyzacją szeroko rozumianej edukacji na odległość.

Skip to content