fbpx

Zasady przyjęć na studia

FILOLOGIA ANGIELSKA I FILOLOGIA GERMAŃSKA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Na studia pierwszego stopnia – licencjackie – kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników testu kompetencji językowej. Test leksykalno-gramatyczny obejmuje swoim zakresem materiał szkoły średniej.
Bez konieczności przystępowania do testu kompetencji, do wyczerpania wolnych miejsc, przyjmowani na studia są kandydaci posiadający jeden z poniższych dokumentów:

1) Studia pierwszego stopnia – specjalność: filologia angielska
(1) „Nowa Matura”:
(a) Zdany język angielski na poziomie rozszerzonym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 35%), lub
(b) Zdany język angielski na poziomie podstawowym – (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 80%)
(2) Certyfikat na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
(3) Potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny w innej uczelni wyższej,
(4) Udział w finale Olimpiady języka angielskiego.

2) Studia pierwszego stopnia – specjalność: filologia germańska
(1) „Nowa Matura” — zdany język niemiecki na poziomie podstawowym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 80%),
(2) Certyfikat na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
(3) Potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny w innej uczelni wyższej,
(4) Udział w finale Olimpiady języka niemieckiego.

FILOLOGIA ANGIELSKA I FILOLOGIA GERMAŃSKA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

Kandydaci przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej tematu przyszłej pracy magisterskiej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są:

   1. Absolwenci Wyższej Szkoły Lingwistycznej posiadający tytuł zawodowy licencjata,

   2. Kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata filologii odpowiedniej specjalności językowej innych uczelni z oceną co najmniej dobrą.

 

PEDAGOGIKA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – LICENCJACKIE

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania wolnych miejsc.

 

PEDAGOGIKA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

Kandydaci na studia drugiego stopnia, posiadający tytuł zawodowy licencjata pedagogiki, przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:

STUDIA I STOPNIA
• formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
• świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
• 1 fotografię (37 mm x 52 mm)
STUDIA II STOPNIA
• formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
• odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) – w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. – część A (odpis) i B (suplement) dyplomu
• 1 fotografię (37 mm x 52 mm)
Kandydaci spełniający warunki kwalifikacyjne przyjmowani są na studia w dniu złożenia dokumentów.

Regulamin w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach na rok akademicki 2020/2021.

Skip to content