fbpx

Tłumaczenia

Specjalność ta ma w zamyśle przygotowywać Cię do… dalszego studiowania. Tłumaczenie, zarówno ustne, jak i pisemne, niestety wymaga większej, kilkuletniej (ale jakże opłacalnej!) inwestycji. Jest to opinia nie tylko wykładowców i badaczy, ale również Twoich starszych kolegów, absolwentów kierunków tłumaczeniowych.

Dlaczego tak to wygląda? W pierwszej kolejności dlatego, że musisz poznać siebie: sprawdzić, jakie predyspozycje posiadasz, a predyspozycje te często wymykają się naszej subiektywnej ocenie. Po drugie, zanim podejmiesz decyzję, czy wolisz tłumaczyć pisemnie czy ustnie, teksty specjalistyczne czy artystyczne, audiowizualne czy komputerowe dobrze by było, żebyś spróbował wszystkiego. Taką właśnie możliwość dają Ci nasze studia licencjackie. Dopiero po rozpoznaniu (siebie i rynku usług tłumaczeniowych) przyjdzie czas na kształcenie konkretnych kompetencji.

 1. Kompetencje lingwistyczne:
  1. zaawansowana znajomość 2 lub 3 języków obcych,
  2. umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania — również kreatywnego),
  3. umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),
  4. umiejętność dokonywania pogłębionej analizy wypowiedzi i ich funkcji,
  5. umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,
  6. umiejętność posługiwania się narzędziami ułatwiającymi pracę z językiem,
  7. podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego
 2. Kompetencje tłumaczeniowe:
  1. umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów o charakterze ogólnym, prasowym oraz specjalistycznych tekstów biznesowych (90 godzin),
  2. umiejętność tłumaczenia ustnego prostych tekstów w trybie konsekutywnym, symultanicznym i a vista (60 godzin),
  3. umiejętność identyfikowania własnych sprawności psycholingwistycznych i sposobów ich ustawicznego kształcenia (30 godzin)
  4. umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych i niwelowania wynikających z nich problemów (30 godzin),
  5. umiejętność rozpoznawania i tworzenia różnych typów tekstów (30 godzin),
  6. umiejętność posługiwania się narzędziami wspomagającymi pracę tłumacza (15 godzin)
 3. Kompetencje społeczne:
  1. umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,
  2. umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do pracy w sytuacji podwyższonego stresu,
  3. znajomość swoich silnych i słabych stron,
  4. świadomość etycznych konsekwencji własnych decyzji zawodowych, odpowiedzialność,
  5. umiejętność negocjowania najlepszych warunków pracy, metody negocjacji,
  6. empatia językowa — pogłębione rozumienie intencji komunikacyjnych,
  7. umiejętność słuchania i porozumiewania się — werbalnego i niewerbalnego,
  8. umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,
  9. gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,
Skip to content