fbpx

Absolwent specjalności – Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka uzależnień otrzymał gruntowne wykształcenie specjalistyczne w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zgodne z najnowszymi trendami europejskiej myśli i praktyki pedagogicznej. Ma podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy z jednostką zagrożoną społecznie oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

W zakresie kompetencji specjalizacyjnych absolwent posiada:

 • umiejętności metodyczne pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie,
 • umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością czy innymi formami patologii społecznej,
 • zdolność tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania różnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia),
 • umiejętność wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,
 • umiejętność tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych (subkultury młodzieżowe),
 • umiejętność prowadzenia warsztatów animacji artystycznej i działań arteterapeutycznych w pracy z wychowankiem,
 • zdolność efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca
  z rodzicami itp.).
 • predyspozycje organizacji i kierowania grupami wsparcia, prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych,
 • umiejętności komunikacji i nawiązywania relacji interpersonalnych,
 • zdolność zarządzania wiedzą o środkach odurzających i rodzajach uzależnień,
 • rozpoznawania, identyfikowania i diagnozowania problemów osób uzależnionych,
 • umiejętność rozpoznawania czynników ryzyka i umiejętności im przeciwdziałania,
 • umiejętności niezbędnych do praktycznego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem terapią uzależnień, organizacją pracy, kierowania zespołami zadaniowymi, pozyskiwania środków finansowych i innych zasobów, właściwego doboru personelu.

Absolwent ww. specjalności ma silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności; posiada znajomość swoich silnych i słabych stron; kieruje się uczciwością w pracy zawodowej oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania; posiada umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów oraz elastyczność w dostosowaniu się do zmian; potrafi utożsamiać swoje cele z celami organizacji; jest gotowy do wykorzystywania szans oraz wytrwały w osiąganiu wytyczonego celu; potrafi wyczuwać i aktywne zainteresować się uczuciami i punktami widzenia innych osób; zna metody skutecznego przekonywania; posiada umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego; potrafi inspirować jednostki i grupy lub kierować nimi; inicjuje i/lub kieruje zmianami w organizacji; potrafi synergicznie współpracować z innymi w celu osiągania wspólnych celów.

Nabyte umiejętności pozwalają mu podejmować pracę w placówkach opiekuńczych, powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie, instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w placówkach socjalizacyjnych (w domach dziecka, świetlicach środowiskowych), w ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, służbach resocjalizacyjnych (zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich).

Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie pedagogiki i innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych; może również kontynuować własną edukację na studiach podyplomowych. 

 

Informacje o praktykach:

Absolwent odbył zawodową praktykę pedagogiczną w ilości 720 godz. (w tym 150 godz. praktyki pedagogicznej) – 24 pkt ECTS.

Skip to content