fbpx

Absolwent specjalności – Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

jest przygotowany do prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej.
Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości społecznej. Absolwent to osoba kreatywna, wrażliwa na problemy społeczne, kompetentna, zdolna do podejmowania i rozwiązywania trudnych problemów jednostkowych i zbiorowych, ciągle doskonaląca siebie i techniki swojej pracy,
ale jednocześnie gruntownie wykształcona, to jest posiadająca szeroką wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, społeczną i specjalistyczną. W trakcie studiów odbył wymaganą zawodową praktykę pedagogiczną w ilości 480 godzin ( w tym 150 godzin praktyki pedagogicznej).

Absolwent zna i posługuje się w praktyce podstawowymi pojęciami z zakresu pedagogiki penitencjarnej i resocjalizacyjnej, wspomagając się elementami słownictwa specjalistycznego
z zakresu kryminologii i wiktymologii. Zna teoretyczno-prakseologiczne podstawy pracy penitencjarnej w środowisku zamkniętym, z niedostosowanymi społecznie oraz specyfikę pracy
z więźniami seniorami w polskich zakładach karnych. Potrafi w praktyce zastosować adekwatne metody (w tym np. metody twórczej resocjalizacji) pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
i przejawiającymi zachowania agresywne, rozumie i diagnozuje biologiczne i psychospołeczne mechanizmy uwarunkowań patologii społecznych. Jest przygotowany do kierowania i zarządzania
w placówkach resocjalizacyjnych, planowania, inicjowania działań, procedowania i konstruowania programów profilaktycznych, w tym przeciwdziałających zagrożeniom zdrowotnym dzieci
i młodzieży. Umiejętnie posługuje się prawnymi narzędziami systemu przeciwdziałania patologii społecznej    w kontekście określonych wytycznych polityki społecznej państwa. Jest wyposażony
w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i multimediów w pracy resocjalizacyjnej z wychowankiem, potrafi myśleć, komunikować się i działać w sposób kreatywny
i przedsiębiorczy. Nabyte umiejętności pozwalają mu podejmować pracę w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w placówkach socjalizacyjnych (w domach dziecka, świetlicach środowiskowych), w ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, służbach resocjalizacyjnych (zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich), placówkach opiekuńczych, powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie, instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka).

Absolwent specjalności – dzięki kształtowaniu w trakcie studiów kompetencji społecznych – ma silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności; posiada znajomość swoich silnych i słabych stron; kieruje się uczciwością w pracy zawodowej oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania; posiada umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów
oraz elastyczność w dostosowaniu się do zmian; potrafi utożsamiać swoje cele z celami organizacji; jest gotowy do wykorzystywania szans oraz wytrwały w osiąganiu wytyczonego celu; potrafi wyczuwać i aktywne zainteresować się uczuciami  i punktami widzenia innych osób; zna metody skutecznego przekonywania; posiada umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego
i niewerbalnego; potrafi inspirować jednostki i grupy lub kierować nimi; inicjuje i/lub kieruje zmianami w  organizacji; potrafi  synergicznie współpracować  z  innymi w celu  osiągania  wspólnych celów.                                                      

Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie pedagogiki i innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych; może również kontynuować własną edukację na studiach podyplomowych.

Skip to content