fbpx

Nauczyciel języka niemieckiego

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”

Konfucjusz

Ukończyłeś właśnie studia licencjackie i zadajesz sobie pytanie: WAS NUN?

Widzisz się w roli nauczyciela? Czujesz potrzebę oddziaływania na innych? Pragniesz zostać przewodnikiem młodych ludzi? Chcesz posiąść szeroką wiedzę i wysokie kompetencje językowe,  by móc je przekazywać dalej?

Jeśli tak – przeczytaj o wszystkim, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Naprawdę warto.

Specjalizacja nauczycielska jest uniwersalnym wyborem. Wymarzona dla wszystkich tych, którzy lubią obcować z młodymi duchem ludźmi, dostrzegają w tym zawodzie wyzwanie i posiadają poczucie misji.

Tu pod opieką wykwalifikowanej kadry znacznie poszerzysz swoje horyzonty, pogłębisz swą wiedzę o języku, kulturze obszaru, nabędziesz nowe, cenne umiejętności i zyskasz pewność posługiwania się zdobytą wiedzą  w pracy dydaktycznej, wychowawczej jak również w innych dziedzinach sfery prywatnej i zawodowej, gdzie językowa biegłość, wysokie umiejętności interpersonalne, autonomia i kreatywność znajdują zastosowanie.

Utwierdzimy Cię w posiadanych przez Ciebie predyspozycjach zawodowych, zadbamy o systematyczny rozwój języka obcego, wskażemy kierunki rozwoju osobistego i pomożemy stać się prawdziwym nauczycielem – prawdziwym mistrzem.

W zakresie tej specjalizacji nasi doświadczeni dydaktycy akademiccy zabiorą Cię w fascynującą podróż po tajnikach zawodu nauczyciela języka obcego. Dzięki nowatorskiemu programowi studiów i atrakcyjnej formie praktyk, które dla Ciebie zaplanowali, podróż ta będzie jednocześnie niezapomnianym doświadczeniem i najważniejszą lekcją na drodze do profesjonalnego nauczyciela.

Podróż tę rozpocząłeś już w momencie, w którym pomyślałeś: „Zostanę nauczycielem”. To oznacza potrzebę zdobycia wiedzy i chęć dzielenia się nią. Razem będziemy je rozwijać i wyposażymy Cię w umiejętności  pozwalające osiągać najwyższe cele.

Specjalizacja – nauczyciel języka niemieckiego – oferuje bardzo szeroki program merytorycznego przygotowania do zawodu oraz nieodpłatne praktyki pedagogiczne realizowane  w latach 2011 – 2014 w ramach unijnego projektu praktyk „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” w szkołach partnerskich regionu częstochowskiego. Program oparty jest na systemie indywidualnej opieki mentorskiej nad praktykantem.

Studia drugiego stopnia to kontynuacja Twej podróży, która prowadzi Cię do uzyskania tytułu magistra filologii germańskiej. Tutaj obok dalszego doskonalenia umiejętności językowych skupiać się będziesz na napisaniu i obronie pracy magisterskiej pracując począwszy od 4 roku  pod opieką doświadczonych promotorów. Uczestnicząc w seminarium z metodyki sam dokonasz wyboru zakresu badawczego swojej  pracy. Promotor będzie Cię wspierał w wyborze literatury, budowaniu planu pracy, pogłębianiu wiedzy, wyborze metody badań.

Jeśli zechcesz , możesz odbyć praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. Autorzy najlepszych prac magisterskich mają możliwość opublikowania ich skróconej wersji w roczniku studenckim.

Uzyskany przez Ciebie tytuł zawodowy magister filologii germańskiej uprawnia do pracy we wszystkich placówkach oświatowych. Możesz prowadzić własną działalność edukacyjną, podjąć pracę w przedsiębiorstwie prowadzącym współpracę międzynarodową, wykonywać tłumaczenia zwykłe ustne i pisemne.

W programie specjalizacji otrzymasz łącznie:

300  godz.  przedmiotów specjalizacji (dydaktyka nauczania języka niemieckiego – III etap edukacyjny, nowoczesne tendencje w glottodydaktyce, psychologia – III etap edukacyjny, pedagogika – III etap edukacyjny, technologie informatyczne w glottodydaktyce, seminarium magisterskie)

240 godz. praktycznej nauki języka (konwersacja, rozumienie tekstu)

300 godz.  przedmiotów z modułu treści kierunkowych  (językoznawstwo stosowane, wybrane zagadnienia z historii/teorii literatury niemieckojęzycznej, antropologia kulturowa, współczesne koncepcje filozofii i etyki, wykłady monograficzne)

Na studiach magisterskich rozpoczniesz praktyki pedagogiczne w wymiarze łącznym 300 godzin (praktyka pedagogiczno-psychologiczna ogólna- I i II etap edukacyjny – 30 godz. oraz praktyka dydaktyczna w zakresie języka niemieckiego – 210 godzin, praktyka językowa w zakresie języka niemieckiego – 60 godzin). Praktyki mają na celu przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela i odbywają się w szkołach ponadpodstawowych , liceach, technikach …).

1.      Kompetencje lingwistyczne:

a.      zaawansowana znajomość 2 języków obcych (w zależności od wybranej opcji)

b.      umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania również kreatywnego),

c.       umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),

d.      umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,

e.      uniwersalny zestaw umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski,

f.        podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego

2.      Kompetencje specjalizacyjne-nauczycielskie:

a.      Nauczysz się wszystkiego o motywowaniu siebie i innych

b.      Dowiesz się, z czego składa się proces przyswajania języka

c.       Zdobędziesz wiedzę o procesie nauczania języka obcego w szkole

d.      Poznasz konwencjonalne i niekonwencjonalne metody i techniki nauczania języka obcego

e.      Poznasz indywidualne uwarunkowania uczących się  oraz czynniki kształtujące osobowość

f.        Nauczysz się form nowoczesnej zindywidualizowanej dydaktyki (tutoring i mentoring)

g.      Zrozumiesz rolę różnic indywidualnych oraz kulturowych w dydaktyce języka obcego

h.      Poznasz rolę twórczego nauczyciela w kontekście pracy klasy szkolnej

i.        Nauczysz się efektywnie zarządzać czasem, tworzyć autorskie programy

j.        Będziesz potrafił skutecznie wykorzystać technologie informacyjne i nowatorskie środki dydaktyczne w nauczaniu języka obcego

k.       Uzyskasz również gruntowną wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia i nauczyciela jak również zasad formalnych funkcjonowania szkoły

l.        Zostaniesz przygotowany do pełnienia roli wychowawcy

m.    Poznasz metody i techniki pracy z uczniem trudnym,

3.      Kompetencje społeczne:

a.      umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu, 

b.      umiejętności autoedukacji poprzez znaczny wkład w kształcenie systemu edukacji online,

c.       umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do kontroli szkodliwych emocji,

d.      znajomość swoich silnych i słabych stron,

e.      silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności,

f.        umiejętność zachowania uczciwości w pracy zawodowej oraz wzięcia odpowiedzialności  za swoje działania,

g.      umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów, elastyczność w dostosowaniu się do zmian,

h.      umiejętność utożsamiania swoich celów z celami organizacji,

i.        gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,

j.        umiejętność wyczuwania i aktywne zainteresowanie uczuciami i punktami widzenia innych osób,

k.       umiejętność tolerancji i wspierania różnorodności,

l.        znajomość metod skutecznego przekonywania,

m.    umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego,

n.      umiejętność inspirowania jednostek i grup lub kierowania nimi,

o.      inicjowanie i/lub kierowanie zmianami w organizacji,

p.      umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,

q.      umiejętność organizowania współdziałania członków zespołu dla osiągania zbiorowych celów.

r.      umiejętność kształcenia w systemie uczenia się przez całe życie,

Skip to content