fbpx

Nauczyciel języka angielskiego

wslWidzisz się w roli nauczyciela? Czujesz potrzebę oddziaływania na innych? Pragniesz zostać przewodnikiem młodych ludzi? Chcesz posiąść szeroką wiedzę i wysokie kompetencje językowe, by móc je przekazywać dalej? Jeśli tak – przeczytaj o wszystkim, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Naprawdę warto.

Specjalizacja nauczycielska – wymarzona dla wszystkich tych, którzy lubią obcować z młodymi duchem ludźmi, dostrzegają w tym zawodzie wyzwanie i posiadają poczucie misji.

Utwierdzimy Cię w posiadanych przez Ciebie predyspozycjach zawodowych, zadbamy o systematyczny rozwój języka obcego, wskażemy kierunki rozwoju osobistego i pomożemy stać się prawdziwym nauczycielem – prawdziwym mistrzem.

W zakresie tej specjalizacji nasi doświadczeni dydaktycy akademiccy zabiorą Cię w fascynującą podróż po tajnikach zawodu nauczyciela języka obcego. Dzięki nowatorskiemu programowi studiów i atrakcyjnej formie praktyk, które dla Ciebie zaplanowali, podróż ta będzie jednocześnie niezapomnianym doświadczeniem i najważniejszą lekcją na drodze do profesjonalnego nauczyciela.

Podróż tę rozpocząłeś już w momencie, w którym pomyślałeś: „Zostanę nauczycielem”. To oznacza potrzebę zdobycia wiedzy i chęć dzielenia się nią. Razem będziemy je rozwijać i wyposażymy Cię w umiejętności  pozwalające osiągać najwyższe cele.

 

Specjalizacja – nauczyciel języka angielskiego – oferuje bardzo szeroki program merytorycznego przygotowania do zawodu oraz nieodpłatne praktyki pedagogiczne. Program oparty jest na systemie indywidualnej opieki mentorskiej nad praktykantem.

W programie specjalizacji otrzymasz łącznie:

390  godz.    przedmiotów specjalizacji (dydaktyka nauczania języka angielskiego, wprowadzenie do psychologii, wprowadzenie do pedagogiki, emisja głosu, technologie informacyjne w glottodydaktyce)

660  godz. praktycznej nauki języka angielskiego (konwersacja, praca z  podręcznikiem, rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, pisanie, fonetyka, WEB Project…)

72 godz. praktycznej nauki wybranego języka obcego (np. niemiecki, hiszpański, włoski)

606 godz.  przedmiotów z modułu treści kierunkowych  (gramatyka opisowa języka angielskiego, historia języka, historia literatury anglojęzycznej, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, kultura i historia krajów angielskiego obszaru językowego, teoria uczenia się i nauczania, wybrane zagadnienia z filozofii, wprowadzenie do socjologii, ochrona własności intelektualnej, język łaciński)

Po 3 semestrze studiów rozpoczniesz praktyki pedagogiczne w wymiarze łącznym 600 godzin (praktyka pedagogiczno-psychologiczna ogólna- I i II etap edukacyjny – 30 godz. oraz praktyka dydaktyczna w zakresie języka angielskiego – 210 godzin, praktyka językowa w zakresie języka angielskiego – 360 godzin)

Praktyki mają na celu przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela.

1.      Kompetencje lingwistyczne:

a.      zaawansowana znajomość 2 języków obcych (w zależności od wybranej opcji)

b.      umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania również kreatywnego),

c.       umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),

d.      umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,

e.      uniwersalny zestaw umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski,

f.        podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego

2.      Kompetencje specjalizacyjne-nauczycielskie:

a.      Nauczysz się wszystkiego o motywowaniu siebie i innych

b.      Dowiesz się, z czego składa się proces przyswajania języka

c.       Zdobędziesz wiedzę o procesie nauczania języka obcego w szkole podstawowej

d.      Poznasz konwencjonalne i niekonwencjonalne metody i techniki nauczania języka obcego

e.      Poznasz indywidualne uwarunkowania uczących się  oraz czynniki kształtujące osobowość

f.        Nauczysz się form nowoczesnej zindywidualizowanej dydaktyki (tutoring i mentoring)

g.      Zrozumiesz rolę różnic indywidualnych oraz kulturowych w dydaktyce języka obcego

h.      Poznasz rolę twórczego nauczyciela w kontekście pracy klasy szkolnej

i.        Nauczysz się efektywnie zarządzać czasem, tworzyć autorskie programy

j.        Będziesz potrafił skutecznie wykorzystać technologie informacyjne i nowatorskie środki dydaktyczne w nauczaniu języka obcego

k.       Uzyskasz również gruntowną wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia i nauczyciela jak również zasad formalnych funkcjonowania szkoły

l.        Zostaniesz przygotowany do pełnienia roli wychowawcy

m.    Poznasz metody i techniki pracy z uczniem trudnym,

3.      Kompetencje społeczne:

a.      umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,

b.      umiejętność kształcenia w systemie lifelong learning,

c.       umiejętności autoedukacji poprzez znaczny wkład w kształcenie systemu edukacji online,

d.      umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do kontroli szkodliwych emocji,

e.      znajomość swoich silnych i słabych stron,

f.        silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności,

g.      umiejętność zachowania uczciwości w pracy zawodowej oraz wzięcia odpowiedzialności  za swoje działania,

h.      umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów, elastyczność w dostosowaniu się do zmian,

i.        umiejętność utożsamiania swoich celów z celami organizacji,

j.        gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,

k.       umiejętność wyczuwania i aktywne zainteresowanie uczuciami i punktami widzenia innych osób,

l.        umiejętność tolerancji i wspierania różnorodności,

m.    znajomość metod skutecznego przekonywania,

n.      umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego,

o.      umiejętność inspirowania jednostek i grup lub kierowania nimi,

p.      inicjowanie i/lub kierowanie zmianami w organizacji,

q.      umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,

r.       umiejętność organizowania współdziałania członków zespołu dla osiągania zbiorowych celów.

Skip to content