fbpx

Pedagogika

Studia magisterskie

Jesteś tutaj: Strona główna » Kierunki studiów » Pedagogika magisterskie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wybierz kierunek studiów:

Praca z niedostosowanymi społecznie
i profilaktyka uzależnień

Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka uzależnień otrzymał gruntowne wykształcenie specjalistyczne w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zgodne z najnowszymi trendami europejskiej myśli i praktyki pedagogicznej. Ma podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy z jednostką zagrożoną społecznie oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

W zakresie kompetencji specjalizacyjnych absolwent posiada:

 • umiejętności metodyczne pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie,
 • umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością czy innymi formami patologii społecznej,
 • zdolność tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania różnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia),
 • umiejętność wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,
 • umiejętność tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych (subkultury młodzieżowe),
 • umiejętność prowadzenia warsztatów animacji artystycznej i działań arteterapeutycznych w pracy z wychowankiem,
 • zdolność efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca
  z rodzicami itp.).
 • predyspozycje organizacji i kierowania grupami wsparcia, prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych,
 • umiejętności komunikacji i nawiązywania relacji interpersonalnych,
 • zdolność zarządzania wiedzą o środkach odurzających i rodzajach uzależnień,
 • rozpoznawania, identyfikowania i diagnozowania problemów osób uzależnionych,
 • umiejętność rozpoznawania czynników ryzyka i umiejętności im przeciwdziałania,
 • umiejętności niezbędnych do praktycznego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem terapią uzależnień, organizacją pracy, kierowania zespołami zadaniowymi, pozyskiwania środków finansowych i innych zasobów, właściwego doboru personelu.

Absolwent ww. specjalności ma silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności; posiada znajomość swoich silnych i słabych stron; kieruje się uczciwością w pracy zawodowej oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania; posiada umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów oraz elastyczność w dostosowaniu się do zmian; potrafi utożsamiać swoje cele z celami organizacji; jest gotowy do wykorzystywania szans oraz wytrwały w osiąganiu wytyczonego celu; potrafi wyczuwać i aktywne zainteresować się uczuciami i punktami widzenia innych osób; zna metody skutecznego przekonywania; posiada umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego; potrafi inspirować jednostki i grupy lub kierować nimi; inicjuje i/lub kieruje zmianami w organizacji; potrafi synergicznie współpracować z innymi w celu osiągania wspólnych celów.

Nabyte umiejętności pozwalają mu podejmować pracę w placówkach opiekuńczych, powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie, instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w placówkach socjalizacyjnych (w domach dziecka, świetlicach środowiskowych), w ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, służbach resocjalizacyjnych (zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich).

Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie pedagogiki i innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych; może również kontynuować własną edukację na studiach podyplomowych. 

 

Pedagogika opiekuńczo -
wychowawcza
i terapia zajęciowa

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa – kierunek przyszłości?

Moda na pedagogikę przypomina trochę trendy zmieniające się na wybiegach. Raz cieszy się ogromną popularnością, innym razem pozostaje w cieniu nauk technicznych. Bez względu na nastroje edukacyjne, wiele osób każdego roku wybiera ten kierunek. Dlaczego? Ponieważ jako jeden z nielicznych daje możliwość stabilnej pracy i rozwoju zawodowego, rozumianego trochę inaczej niż kariera w korporacji.

Już dziś zacznij kreować swoją zawodową przyszłość.

Zastanawiasz się, czy warto studiować pedagogikę. Jeżeli czytasz właśnie te słowa, odpowiedź może być jedynie twierdząca. Dlaczego? Ponieważ oznacza to, że lubisz ludzi, a ludzie lubią Ciebie. Masz dar empatii i wiesz, że nic tak nie podnosi samooceny, jak pomaganie innym. Jeżeli byłoby inaczej, w ogóle nie zainteresowałbyś się takim kierunkiem studiów i nie trafił na naszą stronę. Skoro na niej jesteś, poznajmy się bliżej. Postaramy się rozwiać Twoje dylematy, a później sam zdecydujesz, czy masz ochotę pozostać z nami przez najbliższe trzy, a może pięć lat?

Kończąc pedagogikę, możesz pracować z:

– dziećmi i młodzieżą,

– osobami starszymi,

– całymi rodzinami.

Pedagogika – jak wygląda sytuacja na rynku pracy?

Czy po pedagogice można znaleźć pracę? Oczywiście, że tak! Być może zewsząd słyszysz głosy, że kończąc pedagogikę dołączysz do grona bezrobotnych. Nic bardziej mylnego. Zamiast słuchać pesymistycznych historii, uruchom myślenie. Po pierwsze, dzieci będą istnieć zawsze. Zmieniający się tryb życia i pogoń za sukcesem powoduje, że rodzice mają coraz mniej czasu dla swoich pociech. Szukają dla nich opieki na czas, kiedy pozostają w pracy. Dodajmy – dobrej opieki. Dlatego w placówkach opiekuńczych coraz częściej brakuje pedagogów – osób wykształconych w tym kierunku, które zadbają o kompleksowy rozwój dziecka. Zastanawiasz się, czy poradzisz sobie w pracy z najmłodszymi? Nie myśl, tylko działaj! W końcu, jak mawiał Janusz Korczak: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Pedagog pracuje nie tylko z dziećmi

Jeżeli rozważasz wybór studiów pedagogicznych pamiętaj, że praca pedagoga nie kończy się na opiece nad dzieckiem. Ciekawym doświadczeniem mogą być osoby stojące na drugim końcu osi wieku, czyli… Seniorzy! W tej kategorii również otwierają się coraz szersze perspektywy zawodowe. Dlaczego? Ponieważ w Polsce każdego roku przybywa osób w podeszłym wieku, co można wywnioskować z danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Na tym jednak nie koniec. Statystki pokazują, że Polacy żyją dłużej i w związku z tym częściej potrzebują pomocy. Placówkami, które za kilka lat będą wyrastać jak grzyby po deszczu, będą więc ośrodki pomocy społecznej, zapewniające dzienną lub całodobową opiekę dla seniorów. Miałbyś ochotę spróbować w nich swoich sił?

Wyzwanie dla najbardziej ambitnych i silnych duchem

A może chcesz podjąć się trudnego i jednocześnie bardzo ekscytującego zadania? Kończąc pedagogikę, możesz pomagać tym, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na bardzo krętej drodze. Rodziny w trudnej sytuacji materialnej, osoby z uzależnieniami albo mające problemy z prawem, dzieci szukające nowych rodzin czy osoby dotknięte ciężką chorobą – oni najbardziej potrzebują pomocy. Nie miej złudzeń – praca w takim charakterze jest bardzo trudna i wymaga siły charakteru. Ale jeśli pokonasz swoje lęki i podejmiesz wyzwanie, jednego możesz być pewien – poziom satysfakcji zwiększy się dwukrotnie. Bo każdy krok do przodu, który poczynią Twoi podopieczni, będzie nie tylko ich, ale także Twoim sukcesem. I znów odwołamy się do świata – ratujesz całą planetę, jeśli okazujesz pomoc chociażby jednemu jej mieszkańcowi!

Praca w dużej firmie po pedagogice? To bardziej realne niż myślisz!

Osoby po studiach technicznych, prawnicy, lekarze – wiesz doskonale, że oni z łatwością znajdą zatrudnienie. Ale… Ostatnie lata pokazują, że na rynku zaczyna powoli brakować osób, mających tak zwane kompetencje miękkie. Umiejętność integrowania pracy różnych specjalistów, zdolność planowania działań czy panowania nad relacjami w miejscu pracy – to atuty pedagogów. 

 

Pedagogika opiekuńczo -
wychowawcza
i pedagogika rodziny

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika rodziny

jest przygotowany do prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną. Dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną. Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości społecznej. Absolwent to osoba kreatywna, wrażliwa na problemy społeczne, kompetentna, zdolna do podejmowania i rozwiązywania trudnych problemów jednostkowych i zbiorowych, ciągle doskonaląca siebie i techniki swojej pracy, ale jednocześnie gruntownie wykształcona, to jest posiadająca szeroką wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, społeczną i specjalistyczną.

Absolwent ww. specjalności zna i posługuje się w praktyce podstawowymi pojęciami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki rodziny, wspomagając się elementami słownictwa specjalistycznego z zakresu prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego. Zna metody pracy opiekuńczo-wychowawczej i wykorzystuje je w systemie planowania pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną i pozostającą w kryzysie, zna istotę procesów zachodzących w systemie rodzinnym. Posiada istotne w pracy pedagoga opiekuńczego umiejętności i wiedzę z zakresu poradnictwa rodzinnego, pomocy rodzinie świadczonej w środowisku lokalnym, terapii pedagogicznej z elementami socjo- i psychoterapii oraz mediacji rodzinnych. Jest wyposażony w umiejętności praktycznego i kreatywnego komunikowania się w pracy z nieletnimi członkami rodziny oraz ma świadomość i jest gotowy podejmować działania profilaktyczne, przeciwdziałające zagrożeniom zdrowotnym dzieci i młodzieży w praktyce. Zna różnorodne potrzeby podopiecznych, posiada umiejętność ich praktycznego diagnozowania w obszarze działań psychopedagogicznych oraz umiejętność planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki teoretycznej znajomości form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej, popartej wiedzą praktyczną zdobytą w toku praktyk studenckich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, absolwent ww. specjalności jest przygotowany do podjęcia przyszłych działań zawodowych oraz może twórczo organizować zajęcia praktyczne w placówkach opiekuńczych różnego typu. Nabyte umiejętności pozwalają mu podejmować pracę w placówkach socjalizacyjnych (w domach dziecka, świetlicach środowiskowych), ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, ośrodkach wsparcia i pomocy dziecku w rodzinie, internatach, bursach, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach opiekuńczych, specjalistycznych poradniach pedagogicznych, powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie, hospicjach, fundacjach i stowarzyszenia działających na rzecz pomocy potrzebującym, ponadto w: schroniskach, domach opieki i hostelach, domach samopomocy, instytucjach oświatowych i animacji kulturalnej, jednostkach związanych z szeroko rozumianą profilaktyką społeczną.

Absolwent specjalności – dzięki kształtowaniu w trakcie studiów kompetencji społecznych – ma silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności; posiada znajomość swoich silnych i słabych stron; kieruje się uczciwością w pracy zawodowej oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania; posiada umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów oraz elastyczność w dostosowaniu się do zmian; potrafi utożsamiać swoje cele z celami organizacji; jest gotowy do wykorzystywania szans oraz wytrwały w osiąganiu wytyczonego celu; potrafi wyczuwać i aktywne zainteresować się uczuciami  i punktami widzenia innych osób; zna metody skutecznego przekonywania; posiada umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego; potrafi inspirować jednostki i grupy lub kierować nimi; inicjuje i/lub kieruje zmianami w  organizacji; potrafi  synergicznie współpracować  z  innymi w celu  osiągania  wspólnych celów.

Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie pedagogiki i innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych; może również kontynuować własną edukację na studiach podyplomowych.

 • Online:

– dla osób pracujących/rodziców wychowujących dzieci, chcących pogodzić obowiązki zawodowe/prywatne ze studiowaniem i rozwojem osobistym  lub dla osób studiujących stacjonarnie (dziennie)  inne kierunki studiów;

– tylko dwa weekendowe zjazdy w semestrze oraz sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w siedzibie Uczelni;

– kształcenie odbywa się przede wszystkim na Platformie Online WSL w kursach e-learningowych z każdego przedmiotu dostępnych 24/7; kursy zawierają materiały do nauki (prezentacje, filmiki, itp.) oraz różne aktywności utrwalające i sprawdzające zdobywaną wiedzę (np. zadania do wykonania, quizy, fora dyskusyjne, testy);  systematyczny kontakt z wykładowcami odbywa się za pomocą komunikatorów na platformie, narzędzi do wideokonferencji umożliwiających zdalne konsultacje lub spotkania czy też maila.

–  praca we własnym tempie, zgodnie z własnym trybem dnia i dysponowanym czasem wolnym w ramach sugerowanych przez wykładowców terminów realizacji poszczególnych tematów/zadań w kursie;

 • Proseminarium dyplomowe
 • Lektorat do wyboru: język angielski, niemiecki, język włoski, język hiszpański
 • Dodatkowo realizowane są przedmioty z wybranego modułu specjalności (zobacz opis specjalności).

Zobacz jak wygląda studiowanie online: https://online21.wsl.edu.pl/

 • Niestacjonarny:
 • zapewnia częstszy bezpośredni kontakt z wykładowcami w siedzibie Uczelni w trakcie  sześciu weekendowych zjazdów w semestrze oraz sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
 • kształcenie odbywa się również na Platformie Online WSL w kursach e-learningowych z każdego przedmiotu; kursy zawierają materiały do nauki (prezentacje, filmiki, itp.) oraz różne aktywności utrwalające i sprawdzające zdobywaną wiedzę (np. zadania do wykonania, quizy, fora dyskusyjne, testy); systematyczny kontakt z wykładowcami odbywa się za pomocą komunikatorów na platformie, narzędzi do wideokonferencji umożliwiających zdalne konsultacje lub spotkania czy też maila.
 • praca na platformie we własnym tempie, zgodnie z własnym trybem dnia i dysponowanym czasem wolnym w ramach sugerowanych przez wykładowców terminów realizacji poszczególnych tematów/zadań w kursie;

 

 • Stacjonarny:
 • zajęcia głównie w tygodniu w formie tradycyjnej f2f; dodatkowo materiały i aktywności w kursach e-learningowych na Platformie Online WSL umożliwiające utrwalanie i zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

I stopień

Moduł podstawowy i kierunkowy:

 • Wybrane zagadnienia z filozofii
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Socjologia wychowania
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Współczesne koncepcje pedagogiczne
 • Historia wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Metody badań pedagogicznych
 • Pedagogika społeczna
 • Etyka zawodowa
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Technologie informacyjne i media w edukacji

II stopień

Moduł podstawowy i kierunkowy:

 • Antropologia kulturowa
 • Logika
 • Metodologia badań społecznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne problemy socjologii
 • Pedagogika ogólna
 • Pedeutologia
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Seminarium dyplomowe

OPŁATY I STOPIEŃ

TRYB STUDIÓW

STUDIA ONLINE

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA STACJONARNE

CZESNE ZA KAŻDY SEMESTR STUDIÓW

2400 zł

2160 zł

2400 zł

LICZBA RAT CZESNEGO

 

4

 

WYSOKOŚĆ RATY CZESNEGO

4×600 zł

4×540 zł

4x600zł

TERMIN PŁATNOŚCI CZESNEGO W DANYM SEMESTRZE

 

Semestr zimowy:

1.      Do  10 października

2.      Do 10 listopada

3.      Do 10 grudnia

4.      Do 10 stycznia

 

Semestr letni:

1.   Do 10 marca

2.   Do 10 kwietnia

3.   Do 10 maja

4.   Do 10 czerwca

 

– Stałe czesne w każdym semestrze

– Możliwe zwiększenie liczby rat czesnego w semestrze

OPŁATY II STOPIEŃ

TRYB STUDIÓW

STUDIA ONLINE

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA STACJONARNE

CZESNE ZA KAŻDY SEMETR STUDIÓW

2520 zł

2280 zł

2520 zł

LICZBA RAT CZESNEGO

 

4

 

WYSOKOŚĆ RATY CZESNEGO/WYSOKOŚC MIESIĘCZNEJ RATY CZESNEGO

4×630 zł

4x570zł

4x630zł

TERMIN PŁATNOŚCI CZESNEGO W DANYM SEMESTRZE

 

Semestr zimowy:

1.      Do  10 października

2.      Do 10 listopada

3.      Do 10 grudnia

4.      Do 10 stycznia

 

Semestr letni:

1.   Do 10 marca

2.   Do 10 kwietnia

3.   Do 10 maja

4.   Do 10 czerwca

 

– Stałe czesne w każdym semestrze

– Możliwe zwiększenie liczby rat czesnego w semestrze

– system stypendialny (stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla studentów z niepełnosprawnością, zapomogi),

– możliwość wyjazdu w ramach programu ERASMUS+,

W rekrutacji na kierunek PEDAGOGIKA kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania wolnych miejsc.

 • możliwość przeniesienia się z innej uczelni, na wyższy semestr; po złożeniu podania do Dziekana wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą zaliczone semestry z poprzedniej uczelni
Skip to content