fbpx

Język niemiecki w biznesie

Lubisz i znajdujesz przyjemność w uczeniu się języka niemieckiego, ale jednocześnie rozważasz różne możliwości wyboru ścieżki Twojej przyszłej kariery, w których mógłbyś wykorzystywać tę lingwistyczną fascynację? Może myślisz o satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy w międzynarodowej korporacji, instytucjach Unii Europejskiej lub niewielkiej firmie rodzinnej mającej zagraniczne kontakty?  A może interesuje Cię bardziej niezależna kariera i chciałbyś pracować  „na swoim” otwierając własny biznes?

Jeśli odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań brzmi TAK, to z całą pewnością odnajdziesz się w specjalizacji Język niemiecki w biznesie!

Jesteśmy przekonani, że studia muszą przede wszystkim uwzględniać Twoje aspiracje i Twoje potrzeby, ale pamiętamy również o wciąż zmieniających się wymaganiach współczesnego rynku pracy.

W związku z tym, nasza oferta w zakresie specjalizacji Język niemiecki w biznesie jest maksymalnie zbliżona do oczekiwań przedsiębiorców i wymogów współczesnego biznesu, a wiedza i umiejętności, w które Cię wyposażymy pozwolą Ci elastycznie poruszać się nie tylko na rynkach lokalnych, lecz także europejskich. Staniesz się osobą kreatywną, mobilną, gotową do podejmowania różnych wyzwań, zorientowaną na sukces i skuteczną realizację wyznaczonych przez siebie celów.

Naszą siłą w realizacji tych zamierzeń jest kameralna atmosfera kształcenia sprzyjająca realizacji projektów oraz indywidualny kontakt z wykładowcami, z których część to praktycy rekrutujący się ze świata biznesu.

W programie specjalizacji otrzymasz łącznie:

330  godz.    przedmiotów specjalizacji (Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem – praca z tekstem, Rynek pracy – praca z tekstem, Wirtschaftsdeutsch – korespondencja handlowa, Wirtschaftsdeutsch – kurs podręcznikowy, System prawny i ekonomiczny Unii Europejskiej, Prawne podstawy działalności gospodarczej, Kreowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, projekt seminaryjno-badawczy)

660  godz. praktycznej nauki języka niemieckiego (konwersacja, praca z  podręcznikiem, rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, pisanie, fonetyka, WEB Project…)

540 godz. praktycznej nauki wybranego języka obcego (np. angielski, hiszpański, rosyjski, włoski)

601 godz.  przedmiotów z modułu treści kierunkowych  (gramatyka opisowa języka niemieckiego, historia języka, historia literatury niemieckojęzycznej, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, kultura i historia krajów niemieckiego obszaru językowego, teoria uczenia się i nauczania, wybrane zagadnienia z filozofii, wprowadzenie do socjologii, ochrona własności intelektualnej, język łaciński)

Po 4 semestrze studiów będziesz zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze łącznym 12 tygodni, która ma na celu przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu. Praktyka może mieć formę stażu w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych. Możesz ją również zaliczyć wykonując zadania związane z działalnością naszej uczelni (np. zadania promujące uczelnię, integrujące społeczność akademicką, organizujące życie wewnątrzuczelniane lub zadania usługowe na rzecz społeczności lokalnej).

 

Ponadto 96 godz. przedmiotów modułu kompetencji społecznych: komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w zespole, motywacja i cele, coaching kariery, asertywność i zarządzanie stresem, konflikt i strategie negocjacyjne, kreatywność, kompetencje menadżera, autoprezentacja , wywieranie wpływu, rekrutacja w praktyce. Projekt WSL, którym zostali objęci studenci wszystkich kierunków, został stworzony dla współczesnego studenta – kreatywnego, nowoczesnego. Umożliwia poznawanie takich dróg komunikacji, które otworzą drzwi do ludzi, miejsc i sytuacji o jakich marzy teraźniejszy student i w jakich chciałby funkcjonować w przyszłości.

1.      Kompetencje lingwistyczne:

a.      zaawansowana znajomość 2 języków obcych (w zależności od wybranej opcji)

b.      umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania również kreatywnego),

c.       umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),

d.      umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,

e.      uniwersalny zestaw umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski,

f.        podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego

2.      Kompetencje specjalizacyjne- Język niemiecki w biznesie:

a. Poznasz specjalistyczne słownictwo języka biznesu z zakresu najważniejszych aspektów gospodarki (gospodarka rynkowa, międzynarodowa integracja gospodarcza, struktura, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zarządzanie i marketing, reklama, finanse, bankowość, zasoby ludzkie…)

b. Uzyskasz wiedzę na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa i dowiesz się, na czym polega jego zarządzanie

c. Zdobędziesz wiedzę o współczesnym rynku pracy i wymaganiach Twojego przyszłego pracodawcy

d. Nauczysz się wszystkich form korespondencji handlowej (m. in. listy, emaile, faksy, notatki służbowe, raporty, analizy…), które umożliwią Ci efektywną komunikację w miejscu pracy

e. Poznasz indywidualne uwarunkowania systemu prawnego i ekonomicznego Unii Europejskiej, w którym funkcjonuje większa część naszej gospodarki

f. Dowiesz się, jak założyć własną działalność gospodarczą, napisać dobry biznesplan i pozyskiwać fundusze na prowadzenie firmy.

g. Zrozumiesz rolę różnic kulturowych na międzynarodowym rynku pracy i poznasz sposoby unikania konfliktów i nieporozumień, które mogą pojawiać się na tym tle

h. Poznasz rolę charyzmatycznego lidera potrafiącego zmotywować zespół do skutecznej pracy nad projektem

i. Nauczysz się podejmować skuteczne decyzje i efektywnie zarządzać czasem analizując autentyczne przypadki ze świata biznesu

j. Będziesz potrafił efektywnie wykorzystać technologie informacyjne i możliwości Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej

k. Wykształcisz w sobie zachowania przedsiębiorcze niezbędne na współczesnym, niezwykle konkurencyjnym rynku pracy

3. Kompetencje społeczne:

a.      umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,

b.      umiejętność kształcenia w systemie lifelong learning,

c.       umiejętności autoedukacji poprzez znaczny wkład w kształcenie systemu edukacji online,

d.      umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do kontroli szkodliwych emocji,

e.      znajomość swoich silnych i słabych stron,

f.        silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności,

g.      umiejętność zachowania uczciwości w pracy zawodowej oraz wzięcia odpowiedzialności  za swoje działania,

h.      umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów, elastyczność w dostosowaniu się do zmian,

i.        umiejętność utożsamiania swoich celów z celami organizacji,

j.        gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,

k.       umiejętność wyczuwania i aktywne zainteresowanie uczuciami i punktami widzenia innych osób,

l.        umiejętność tolerancji i wspierania różnorodności,

m.    znajomość metod skutecznego przekonywania,

n.      umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego,

o.      umiejętność inspirowania jednostek i grup lub kierowania nimi,

p.      inicjowanie i/lub kierowanie zmianami w organizacji,

q.      umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,

r.       umiejętność organizowania współdziałania członków zespołu dla osiągania zbiorowych celów.

Skip to content